ฉั น เ ป็ น ค น ค น นึ ง ที่ มี ค ว า ม รั ก

มี ค น ที่ แ อ บ ช อ บ

...................

แ ล ะ ฉั น ก็ เ ป็ น อี ก ค น

ที่ แ อ บ ช อ บ ค น ห น้ า ต า ดี

....................

ฉั น ก็ เ ป็ น เ ห มื อ น ค น อื่ น อี ก จำ น ว น ไ ม่ น้ อ ย

ที่ ทำ ทุ ก ท า ง เ พื่ อ จ ะ ไ ด้ เ จ อ ห น้ า เ ค้ า ค น นั้ น

....................

ฉัน

.

.

.

รู้ สึ ก ว่ า ตั ว เ อ ง กำ ลั ง ทำ อ ะ ไ ร บ้ า ๆ

................

ฉั น ย อ ม เ ดิ น ท า ง ห ล า ย สิ บ กิ โ ล

เ พื่ อ จ ะ ไ ด้ เ จ อ ห น้ า เ ค้ า ค น นั้ น เ พี ย ง ส อ ง น า ที

..............

ฉั น ไ ม่ ส บ า ย เ จ็ บ ค อ ป่ ว ย

แ ต่ ฉั น ก็ ไ ป ซื้ อ น้ำ ปั่ น ที่ เ ค้ า ข า ย อ ยู่

กิ น ทุ ก วั น

.....................

ห ล า ย ค น อ า จ ม อ ง ว่ า

ฉั น นั้ น บ้ า

................

แ ต่ รู้ ไ ห ม ค ะ ? ? ?

ถ้ า ไ ม่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตั ว ก็ จ ะ ไ ม่ รั บ รู้ ถึ ง ค ว า ม รู้ สึ ก ห ร อ ก

ว่ า ก า ร เ จ อ ห น้ า เ ค้ า เ พี ย ง น า ที เ ดี ย ว

ก็ ทำ ใ ห้ ฉั น แ อ บ ยิ้ ม ไ ด้ เ ป็ น วั น เ ล ย ล่ ะ

...................

ป ล .

เจอหน้ากันเกือบทุกวัน

แต่เค้ายังไม่รู้เลย

ว่าฉันมีตัวตน

อยู่บนโลกใบนี้

Comment

Comment:

Tweet

ความร่านทำให้คนมีกำลังใจอันยิ่งใหญ่
นั่นเป็นสัจจะธรรม!!

#14 By มู (202.28.47.11 /10.2.15.141) on 2007-02-19 00:43

เป็นเหมือนกาน

#13 By \\ญส// (202.28.47.11) on 2007-02-12 15:05

เค้าเรียกว่าความรักกกกกกกกก
หวัดดีฮับ

แวะมาทักทาย สบายดีนะ

สู้ ๆ นะฮับ

#11 By zui ai yanchengxu on 2007-01-30 22:07

โอ๊ะโอ.... ไปตกหลุมรักหนุ่มที่ไหนคะ
มีใครให้แอบชอบอยู่ในใจสักคน หัวใจก็ไม่ว่างเปล่าดีนะคะ ^^

#10 By ตา-กลม on 2007-01-30 11:01

เ ค ย เ ป ง เ ห มื อ น ก า น เ ล ย

#9 By mameaw (61.7.150.70 /61.7.150.70) on 2007-01-26 12:01

อ๊ะ เหมือนกันเยย ชอบคนหน้าตาดี ฮ่าๆ
ไม่ได้มาเยี่ยมเสียนาน สบายดีไหม๋คร๊า...
แวะมาเยี่ยมบล็อกสีชมพู

#7 By nonmai on 2007-01-25 18:29

พยายามต่อไปนะคะ สู้สู้

เผื่อซักวันเค้าจะรู้

เราก็เป็นคนที่คล้ายๆ คุณเหมือนกัน

#6 By !2know ++ on 2007-01-25 15:24

ทำให้บ่อยทำให้ชิน จนเขารู้สึกในวันหนึ่งว่าเราหายไปไหน(ถ้าเราไม่ได้ไป) แล้วเขาจะค่อยๆนึกถึงเราเอง

#5 By นายฉิม on 2007-01-25 08:09

ความรักมักทำให้เรา ทำอะไรที่ไม่คาดคิดมาก่อนเสมอ

และมักเป็นแบบนี้ บ่อยๆด้วยค่ะ

#4 By ออม on 2007-01-25 04:46

เข้าใจค่ะ
เพราะเคยเป็น

แต่ว่ามันผ่านไปแล้วแหละ ... .. . .

#3 By .. n ö k ó ö q .. on 2007-01-25 01:23

สู้ต่อไป
เข้าใจดีเลย....

#1 By Faceelon on 2007-01-25 01:03