* เ ท ศ ก า ล ด อ ก ไ ม้ ง า ม

posted on 22 Jan 2007 01:37 by zmonez

ห ลั ง จ า ก ห า ย ไ ป น า น

ช่ ว ง นี้ ไ ม่ ส บ า ย เ ล ย

เ สี ย ง แ ห บ ม า ก ๆ

. . . .

วั น นี้ ไ ป เ ที่ ย ว ง า น เ ท ศ ก า ล ด อ ก ไ ม้ ง า ม

ณ ห า ด เ ชี ย ง ร า ย จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย

( แ อ บ นึ ก ใ น ใ จ ว่ า : ต ร ง ไ ห น ข อ ง เ ชี ย ง ร า ย มั น ติ ด ท ะ เ ล ว่ ะ )

ห ล ง ท า ง ก ว่ า จ ะ ห า ห า ด เ ชี ย ง ร า ย เ จ อ เ ป็ น ชั่ ว โ ม ง

ห า ด เ ชี ย ง ร า ย เ ป็ น บ ริ เ ว ณ

ริ ม แ ม่ น้ำ ที่ มี ริ ม ต ลิ่ ง เ ป น ท ร า ย ค ล้ า ย ๆ ห า ด

. . . . . .

ต อ น แ ร ก คิ ด ภ า พ ไ ว้ ว่ า ใ น ง า น

มั น ต้ อ ง มี แ ต่ ต้ น ไ ม้ ข า ย แ น่ น อ น

. . . .

ไ ป ถึ ง ง า น

. . .

โ อ้ โ ห ! ! !

มี ก า ร จั ด สว น ป ร ะ ก ว ด กั น

ส ว น ส ว ย ๆ ทั้ ง นั้ น เ ล ย

.

.

ไ ม่ เ ห มื อ น ที่ นึ ก ไ ว้ เ ล ย

มี ด อ ก ไ ม้ ใ ห้ ดู เ ย อ ะ แ ย ะ

.

.

ท า ง โ ซ น ข อ ง ด อ ก ก ล้ ว ย ไ ม้

ก ลิ่ น ข อ ง ก ล้ ว ย ไ ม้ แ ร ง ม า ก ๆ

ไ ด้ ก ลิ่ น ชั ด ก ว่ า ง า น พื ช ส ว น โ ล ก อี ก

แ ค่ เ ดิ น เ ข้ า ไ ป ใ ก ล้ ๆ ๆ

ก้ อ ต้ อ ง รี บ เ ดิ น ออ ก

( เ ห มื อ น ค น ฉี ด น้ำ ห อ ม ม า ก ๆ จ น ฉุ น )

.

.

เ ดิ น ไ ป อี ก นิ ด

เ จ อ ส ว น ด อ ก ทิ ว ลิ ป

โ อ้ โ ห ! ! !

ทิ ว ลิ ป ค ร บ ทุ ก สี

มี แ ม้ ก ระ ทั่ ง สี ม่ ว ง เ ข้ ม ม า ก ๆ จ น เ ป็ น สี ดำ

ดู ไ ด้ อ ย่ า ง ใ ก ล้ ชิ ด

เ อ า มื อ เ ด็ ด ก ลั บ บ้ า น ยั ง ไ ด้ เ ล ย

( แ ต่ เ ป็ น เ รื่ อ ง ไ ม่ ค ว ร ทำ :

เ ด็ ก อ า ยุ ต่ำ ก ว่ า สิ บ แ ป ด ปี ค ว ร มี ผู้ ป ก ค ร อ ง แ น ะ นำ )

.

.

เ ดิ น ไ ป อี ก นิ ด

เ ป็ น ส ว น ด อ ก ลิ ล ลี่

แ ต่ ง ส ว น แ บ บ โ ร มั น

ส ว ย ม า ก ๆ

ต ก แ ต่ ง ไ ฟ ไ ด้ น่ า ส น ใ จ ดี ม า ก

.

.

บ ริ เ ว ณ ถ น น

มี ข บ ว น ร ถ บุป พ ช า ติ

ต ก แ ต่ ง ไ ด้ อ ย่ า ง ส ว ย ง า ม ไ ม่ แ พ้ กั น

.

.

ห ลัง จ า ก เ ดิ น ดู ส ว น ส ว ย จ น เ ห นื่ อ ย

ก็ เ ริ่ ม ๆ หิ ว อ ย่ า ง แ ร ง

เ ดิ น ไ ป บ ริ เ ว ณ ที่ เ ค้ า ม า อ อ ก ร้ า น กั น

.

.

มี ร้ า น ก า แ ฟ โ บ ร า ณ

เ ล ย รี บ เ ดิ น ไ ป ซื้ อ ช า ม ะ น า ว

( ใ น ใ จ คิ ด : ช อ บ ม า ก ก ว่ า ช า บ ร ร จุ ข ว ด ม า ก ก ว่ า )

.

.

เ ดิ น เ ค้ า ไ ป ใ น ง า น ส่ ว น จั ด แ ส ด ง

มี ก า ร แ ส ด ง ข อ ง ช า ว เ ข า เ ผ่ า ต่ า ง ๆ

เ ค้ า ทำ ไ ด้ แ บ บ เ ห มื อ น เ ดิ น ใ น ห มู่ บ้ า น เ ค้ า จ ริ ง ๆ

จั ด แ บ บ ง่ า ย ๆ

มี บ้า น แ ต่ ล ะ ห ลั ง เ ป็ น ข อ ง เ ผ่ า ต่ า ง ๆ

. . . .

แล้ ว ก้ อ มี เ ว ที ก ล า ง

บ ริ เ ว ณ ห น้ า เ ว ที มี ก า ร ปู เ สื่ อ

นั่ ง กิ น แ บ บ ขั น โ ต ก

ดู แ ล้ ว น่ า ป ร ทั บ ใ จ จ ริ ง ๆ

. . . .

ใ ก ล้ ๆ กั น เ ป็ น บ ริ เ ว ณ ข า ย อ า ห า ร พื้ น เ มื อ ง

ชื่ อ ว่ า ก า ด มั่ ว

( ก า ด แ ป ล ว่ า ต ล า ด , มั่ ว แ ป ล ว่ า มั่ ว )

.

.

ไ ด้ ก ลิ่ น ไ อ ค ว า ม เ ป็ น ล้ า น น้ า

แ บ บ ช า ว เ ขา ช า ว ด อ ย จ ริ ง ๆ

. . . .

ง า น นี้ มี ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 1 9 - 2 3 ม . ค . 5 0

ไ ม่ ไ ด้ ม า ล่ ะ น่ า เ สี ย ด า ย แ ย่

ป ล .

ปี ห น้ า ง า น นี้ ชั้ น จ ะ ไ ป อี ก

รั บ ร อ ง

Comment

Comment:

Tweet

#5 By แพร (118.173.122.70) on 2008-12-11 19:03

ผมก็ไปมาแล้วเหมือนกัน นึกว่าไป มินิเพื่อนสวนโลก อิอิ
หายไปเลย หายไปนานมากด้วย

เรารึก็นึกว่าเป็นอะไร ....

ไปเที่ยว ง่ะ

กลับมาครั้งนี้เปลี่ยนสีธีม อื้มมม

คงอินจัดกะการไปดูพืชพันธุ์ดอกไม้ใบหญ้า

#3 By ออม on 2007-01-22 16:33

อิจฉาคนรวย!!

#2 By มู (202.28.47.11 /10.2.15.34) on 2007-01-22 15:47

แหมมมมม
ดองซะ....

ให้อภัย
เพราะเพลงเพราะ!! 555+

คืดถึงน่า

#1 By Faceelon on 2007-01-22 01:56